Форум КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ

General Category => Документи => Topic started by: kennel Vucho on September 05, 2008, 12:06:40 PMTitle: Заявление за членство в М.А.К.К.
Post by: kennel Vucho on September 05, 2008, 12:06:40 PM
Заявление за членство


Извадка от Устава на Международната Асоциация Каракачанско Куче (М.А.К.К.) :

         Чл.13.(1) Членската маса се състои от редовни и почетни членове.
          (2) Редовен член може да бъде всеки притежател на каракачанско куче или лице желаещо да допринесе за развитието на породата, който е дееспособен, неосъждан (за физическите лица) и необявен в несъстоятелност или ликвидация (за юридическите лица). Непълнолетни  също могат да получат членство, ако молбата за членство е преподписана поне от единия родител /настойник/. Членството е доброволно, безкористно, лично и непрехвърлимо, с изключение на имуществените задължения.
          (3) Нямат право да бъдат членове на МАКК:
           а/ лица, членове на киноложки организации, които са противопоставени на Международната Федерация по Кинология - FCI, както и самите организации.
           б/ професионални търговци на кучета, съгласно правилниците на Международната федерация по кинология.
          (4) Организации като членове: Юридически лица, могат да встъпят като редовни членове, като се представляват от законните им представители или от изрично упълномощен от законните представители пълномощник.
          (5) За почетни членове се обявяват по предложение на УС или на Общото събрание лица, които имат особени заслуги към делото за възстановяване и съхранение на породата «каракачанско куче».
         
                                         Придобиване на членство

          Чл.14.(1) Членството в сдружението е доброволно.
          (2) Учредителите стават членове на сдружението по право.Нови членове се приемат по тяхно саморъчно подписано заявление до управителния съвет, в което декларират, че са запознати  и приемат разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.
           (3) Заявленията за встъпване в МАКК са по образец и се подават до УС.
           (4) Собственоръчно подписаното заявление е обвързващо и задължава за плащането на встъпителната такса и членски внос за текущата година.
           (5) Приемането на кандидата се потвърждава чрез изпращане на членска карта на посочен от него адрес или личното й връчване. Отказът  за приемане се аргументира.


Бланката на заявлението за членство може да се изтегли от прикачения файл по долу. Попълнената бланка от кандидата, заедно с две снимки за изготвяне на членската карта на кандидата се изпраща до канцеларията на М.А.К.К. на официално регистрирания адрес на Сдружението: Пловдив, ул. Менделеев №12, Аграрен Университет, катедра "Животновъдни науки"
Членският внос за редовните членове на Сдружението е: Първоначален членски внос - 15 лева и всяка следваща година - 10 лева. Членският внос може да се изпраща като пощенски запис на посочения адрес, за което бъдещият член получава квитанция от приходен касов ордер.


Title: Re: Документи обслужващи дейността на М.А.К.К.
Post by: Ina on September 05, 2008, 17:15:28 PM

(3) Нямат право да бъдат членове на МАКК:
           
           б/ професионални търговци на кучета, съгласно правилниците на Международната федерация по кинология.
Кви са тия жУвотни бре, Насе?  :eek:


Title: Re: Заявление за членство в М.А.К.К.
Post by: Habits on March 25, 2013, 11:50:56 AM
Здравейте!

В какъв срок одобрявате или отказвате подадено заявление плюс първоначална такса?