Форум КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ
News: Юбилейна изложба на български породи кучета, 24 септември 2022г. гр.Пловдив -Мемориал д-р Т.Гайтанджиев - резултати
 
*
Welcome, Guest. Please login or register. July 19, 2024, 05:20:25 AM


Login with username, password and session length


Pages: 1 [2]
  Print  
Author Topic: ПОЗИЦИИ по различни теми и нормативни актове  (Read 20949 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
KaraKitan
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 3353« Reply #15 on: February 07, 2016, 19:27:45 PM »

Комисията предлага да се създадат нови § 67 и 68:
§ 67. В чл. 271б, изречение първо думите „на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (OB L 54/1 от 26 февруари 2011 г.)“ се заличават.
§ 68. В чл. 272 накрая се добавя „и инсталации по чл. 259а, ал. 1“.

Предложение на н. п. Живко Мартинов, направено по реда на чл. 80, а л. 4, т. 2 от ПОДНС:
В чл. 273 се правят следните допълнения:
1.   В ал. 1 след думите „обекти за” се добавя „съхранение и”.
2. В ал. 2 след думата „райони” се добавя „и от обектите по чл. 259, ал. 2“.
3. Създава се ал. 3:
„(3)Лицата, извършващи дейност в обектите по чл. 259, ал. 2, са длъжни да организират събирането и съхранението на страничните животински продукти от определените им райони и да ги предават за обезвреждане в обектите по чл. 259, ал. 1”.
Комисията подкрепя предложението.

Комисията предлага да се създаде нов § 69:
§ 69. В чл. 273 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „обекти за” се добавя „съхранение и”.
2. В ал. 2 накрая се добавя „и от обектите по чл. 259, ал. 2“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Лицата, извършващи дейност в обектите по чл. 259, ал. 2, са длъжни да организират събирането и съхранението на страничните животински продукти от определените им райони и да ги предават за обезвреждане в обектите по чл. 259, ал. 1”.

§ 47. Член 274 се отменя.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 70.

§ 48. В чл. 275 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „собствениците“ се добавя „съответно ползвателите“.
2. В ал. 3 след думата „Собствениците“ се добавя „съответно ползвателите“.
3. Алинея 5 се отменя.

Предложение на н. п. Живко Мартинов, направено по реда на чл. 80, а л. 4, т. 2 от ПОДНС:
В чл. 275 ал. 4 и 5 се изменят така:
„(4) За сметка на държавния бюджет са разходите за:
1. събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на умрелите животни от животновъдни обекти, регистрирани по този закон;
2. събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на умрели животни и на страничните животински продукти, добити при клане на животни в обекти само за лични нужди;
3. събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на животни по чл. 141, ал. 1, както и за зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях по чл. 141, ал. 2, с изключение на случаите по чл. 142, ал. 1, при които разходите са за сметка на собствениците на животните.”
(5) Разходите за извършване на услугите по ал. 4, т. 1 и 3 се предоставят под формата на държавна помощ чрез Държавен фонд „Земеделие“.

Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 71:
§ 71. В чл. 275 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „или 2“ се добавя „и инсталации по чл. 259а, ал. 1“.
2. В ал. 2 след думата „собствениците“ се добавя „съответно ползвателите“, а след думите „и 2“ се добавя „и инсталациите по чл. 259а, ал. 1“.
3. В ал. 3 след думата „Собствениците“ се добавя „съответно ползвателите“.
4. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) За сметка на държавния бюджет са разходите за:
1. събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на умрели животни от животновъдни обекти, регистрирани по този закон;
2. събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на умрели животни и на страничните животински продукти, добити при клане на животни в обекти само за лични нужди;
3. събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на животни по чл. 141, ал. 1, както и на зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях по чл. 141, ал. 2, с изключение на случаите по чл. 142, ал. 1, при които разходите са за сметка на собствениците на животните.
(5) Разходите за извършване на услугите по ал. 4, т. 1 и 3 се предоставят под формата на държавна помощ чрез Държавен фонд „Земеделие“.“

Комисията предлага да се създаде нов § 72:
§ 72. В чл. 277, ал. 5 в текста преди т. 1 думите „Регламент (ЕО) № 504/2008“ се заменят с „Регламент (ЕО) 2015/262“.

§ 49. В чл. 411 числото „200“ се заменя с „400“, а числото „400“ се заменя с „600“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 73.

§ 50. Член 413 се изменя така:
„Чл. 413 (1) Ветеринарен лекар или управител на ветеринарномедицинско заведение, който не изпълни задължение по чл. 39, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 4000 лв.
(2) Когато в резултат от неизпълнението на задължение по чл. 39 са настъпили значителни икономически загуби или опасност за здравето на голям брой хора или животни, ако лицето по ал. 1 не подлежи на по-тежко наказание, глобата е от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.“

Предложение на н. п. Иван Станков:
Параграф 50 - отпада.
Предложението е оттеглено.

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
В § 50, ново съдържание на чл. 413, се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) изразът „1000 до 2000“ се заменя с „400 до 1000“;
б) изразът „2000 до 4000“ се заменя с „1000 до 2000“.
2. В ал. 2:
а) изразът „5000 до 10 000“ се заменя с „1000 до 2000“;
б) изразът „10 000 до 20 000“ се заменя с „2000 до 4000“.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 74:
§ 74. Член 413 се изменя така:
„Чл. 413. (1) Ветеринарен лекар или управител на ветеринарномедицинско заведение, който не изпълни задължение по чл. 39 се наказва с глоба от 400 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 4000 лв.
(2) Когато в резултат от неизпълнението на задължение по чл. 39 са настъпили значителни икономически загуби или опасност за здравето на голям брой хора или животни, ако лицето по ал. 1 не подлежи на по-тежко наказание, глобата е от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.“

§ 51. Създават се чл. 415а и 415б:
„Чл. 415а. (1) При нарушение на забрана по чл. 49, ал. 1 собственикът, съответно ползвателят на животновъдния обект и лицето, извършило ваксинацията, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 15 000 лв.
Чл. 415б. (1) Който наруши изискванията по чл. 118, ал. 6, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а при повторно нарушение - от 300 до 1000 лв.
(2) Когато в резултат от нарушение по ал. 1 са настъпили значителни икономически загуби или опасност за здравето на голям брой хора или животни, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание, глобата е от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 4000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 15 000 лв.
(4) Когато в резултат от нарушение по ал. 1 са настъпили значителни икономически загуби или опасност за здравето на голям брой хора или животни, на юридическото лице или на едноличния търговец се налага имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 40 000 лв.“

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
В § 51 се правят следните изменения:
1. В създавания нов чл. 415а:
а) в ал. 1 изразът „3000 до 5000“ се заменя с „1000 до 2000“;
б) в ал. 2:
аа) изразът „1000 до 5000“ се заменя с „1000 до 2000“;
бб) изразът „5000 до 15 000“ се заменя с „2000 до 4000“.
2. В създавания нов чл. 415б:
а) в ал. 1 числото „1000“ се заменя с „500“;
б) в ал. 3:
аа) изразът „1000 до 5000“ се заменя с „1000 до 2000“;
бб)изразът „5000 до 15 000“ се заменя с „2000 до 4000“.
в) в ал. 4:
аа) изразът „10 000 до 20 000“ се заменя с „5000 до 7000“;
бб) изразът „20 000 до 40 000“ се заменя с „8000 до 10 000“.
Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 75, като в чл. 415б, ал. 1 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 5“.

§ 52. В чл. 417, ал. 1 след числото „20“ се добавя „и 24“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 76.
Logged

"All truth passes through three stages.
 First, it is ridiculed.
 Second, it is violently opposed.
 Third, it is accepted as self-evident"
                         Arthur Schopenhauer
                                     /1788-1860/
KaraKitan
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 3353« Reply #16 on: February 07, 2016, 19:28:14 PM »

§ 53. Създава се чл. 417а:
„Чл. 417а. (1) Който неправомерно използва средства за идентификация или неправомерно извършва подмяна на такива средства, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 10 000 лв.“

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
В § 53, нов чл. 417а, се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) изразът „200 до 1000“ се заменя с „200 до 500“;
б) изразът „1000 до 2000“ се заменя с „500 до 1000“.
2. В ал. 2:
а) изразът „1000 до 5000“ се заменя с „1000 до 2000“;
б) изразът „5000 до 10 000“ се заменя с „2000 до 3000“.
Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 77.

§ 54. Създава се чл. 418а:
„Чл. 418а. Който не изпълни задълженията по чл. 134, ал. 1 и 2 се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до
1000 лв.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 78:
§ 78. Създава се чл. 418а:
„Чл. 418а. Който не изпълни задълженията по чл. 134, ал. 1 и 2 се наказва с глоба, съответно имуществена санкция от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв.“

§ 55. В чл. 420 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „50 до 300“ се заменят с „200 до 1000“, а думите „100 до 500“ се заменят с „1000 до 2000“.
2. В ал. 2 думите „300 до 500“ се заменят с „800 до 1500“, а думите „500 до 1000“ се заменят с „1500 до 4000“.

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
В § 55 се правят следните изменения:
1. В т. 1:
а) изразът „200 до 1000“ се заменя със „100 до 300“;
б) изразът „1000 до 2000“ се заменя с „500 до 1000“.
2. В т. 2:
а) изразът „800 до 1500“ се заменя с „500 до 800“;
б) изразът „1500 до 4000“ се заменя с „1000 до 2000“.

Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 79.

§ 56. В чл. 420а, ал. 1 числото „150“ се заменя с „300“.

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
В § 56 числото „300“ се заменя с „200“.
Комисията не подкрепя предложението.


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 80.

§ 57. В чл. 421 думите „100 до 300“ се заменят с „ 300 до 500“, а думите „300 до 500“ се заменят с „500 до 1000“.

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
В § 57 се правят следните изменения:
1. Изразът „300 до 500“ в неговата първа употреба се заменя с „200 до 400“.
2. Изразът „500 до 1000“ се заменя с „400 до 700“.

Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 81.

§ 58. В чл. 422 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Който наруши забрана по чл. 151, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „ал. 1-3“ се заменят с „ал. 1“.

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
В § 58, т. 1 се правят следните изменения:
1. Изразът „200 до 500“ се заменя с „200 до 300“.
2. Изразът „500 до 1000“ се заменя с „300 до 500“.
Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 82.

§ 59. В чл. 424, ал. 1 думите „от 100 до 200“ се заменят с „от 200 до 500“, а думите „от 200 до 400“ се заменят с „от 500 до 1000“.

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
В § 59 се правят следните изменения:
1. Изразът „200 до 500“ се заменя със „150 до 300“.
2. Изразът „500 до 1000“ се заменя с „300 до 500“.
Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 83.

§ 60. Създават се чл. 426а и 426б:
„Чл. 426а. Който не изпълни задължение по чл. 173, се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв.
Чл. 426б. Който не изпълни задължение по чл. 174, ал. 4, се наказва с глоба в размер 200 лв., а при повторно нарушение – 500 лв.”

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
В § 60 се правят следните изменения:
1. В създавания нов чл. 426а числото „500“ се заменя със „100“.
2. В създавания нов чл. 426б числото „200“ се заменя със „100“, а числото „500“ с „200“.
Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 84.

§ 61. Създава се чл. 428а:
„Чл. 428а. (1) Стопанин, който пусне или допусне куче извън мястото му за отглеждане без придружител, се наказва с глоба от 50 до 150 лв, а при повторно нарушение - от 100 до 300 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което пусне или допусне свободно движение на куче в населено място без повод.”

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
В § 61, създаван нов чл. 428а, ал. 2 – отпада, ал. 1 става съдържание на чл. 428а.
Комисията не подкрепя предложението.


Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 61 да бъде отхвърлен.


Предложение на н. п. Румен Йончев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
В чл. 430 думите „100 до 200 лв.“ се заменят с „ 200 до 300 лв.“, а думите „200 до 300 лв.“ се заменят с „300 до 500 лв.“.
Комисията подкрепя по принцип предложението.


Комисията предлага да се създаде § 85:
§ 85. В чл. 430 думите „100 до 200“ се заменят с „200 до 300“, а думите „200 до 300“ се заменят с „300 до 500“.

§ 62. Създава се чл. 431а:
„Чл. 431а. Който не изпълни задължение по чл. 200, се наказва с глоба от 20 до 200 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 1000 лв.“

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
В § 62 се правят следните изменения:
1. Изразът „до 200” се заменя с „до 100”.
2. Изразът „300 до 1000” се заменя със „100 до 200”.
Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 86.

§ 63. Създава се чл. 436б:
„Чл. 436б. Който не изпълни задължението си по чл. 55 се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 2000 лв.“

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
В § 63 се правят следните изменения:
1. Числото „1000” се заменя с „500”.
2. Числото „2000” се заменя с „1000”.
Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 87:
§ 87. Създава се чл. 436а:
„Чл. 436а. Който не изпълни задължение по чл. 55 се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 2000 лв.“

§ 64. Член 449 се изменя така:
„Чл. 449. (1) Който наруши изискванията на чл. 7, параграфи 1-3 от Регламент (ЕО) № 999/2001, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно
нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение - от 20 000 до 50 000 лв.“

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
В § 64, нова редакция на чл. 449, се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) изразът „5000 до 10 000” се заменя с „500 до 1000”;
б) изразът „10 000 до 20 000” се заменя с „1000 до 2000”.
2. В ал. 2:   
а) изразът „10 000 до 20 000” се заменя с „2000 до 4000”;
б) изразът „20 000 до 50 000” се заменя с „4000 до 10 000”.
Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 88.
Logged

"All truth passes through three stages.
 First, it is ridiculed.
 Second, it is violently opposed.
 Third, it is accepted as self-evident"
                         Arthur Schopenhauer
                                     /1788-1860/
KaraKitan
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 3353« Reply #17 on: February 07, 2016, 19:28:53 PM »

Комисията предлага да се създаде § 89:
§ 89. Член 449а се отменя.

§ 65. В чл. 449б, ал. 1 след думата „Собственик“ се добавя „съответно ползвател“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 90.

§ 66. В чл. 449в след думата „Собственик“ се добавя „съответно ползвател“, думите „от 1000 до 2000“ се заменят с „от 5000 до 10 000“, а думите „от 2000 до 5000“ се заменят с „от 10 000 до 20 000“.

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
В § 66 се правят следните изменения:
1. Изразът „5000 до 10 000” се заменя с „2000 до 3000”.
2. Изразът „10 000 до 20 000” се заменя с „3000 до 5000”.
Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 91.

§ 67. В чл. 472, ал. 4 след думите „чл. 426” се добавя „426а, 426в, 428а, ал. 2“, а думите „по чистотата“ се заличават.

Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
В § 67 относно чл. 472, ал. 4 думите „426в, 428а, ал. 2“ се заменят с „426б, 428а“.
Комисията подкрепя по принцип предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 92:
§ 92. В чл. 472 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 426” се добавя „426а, 426б“.
2. В ал. 4 след думите „чл. 426” се добавя „426а, 426б“, а думите „по чистотата“ се заличават.

§ 68. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1.   Създава се т. 7б:
„7б. „Ветеринарномедицинско заведение“ е лечебно заведение, в което се осъществява ветеринарномедицинската дейност.“
2.   Точка 75а се изменя така:
„75а. „Официална идентификация на животните“ е маркирането на животните с уникално средство за идентификация при условията и по реда на чл. 51, ал. 5-9 и последващото въвеждане в Интегрираната информационна система на БАБХ.“
3. Създава се т. 79а:
„79а. „Ползвател” е всяко лице, което осъществява възмездно или безвъзмездно дейност в обект, подлежащ на ветеринарномедицински контрол, който не е негова собственост.“

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
В § 68 се правят следните изменения:
1. Точка 1 – отпада.
2. Точки 2 и 3 стават съответно т. 1 и 2.
Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 68, който става § 93:
§ 93. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 70 думите „трупосъбирателни площадки” се заличават.
2. Точка 75а се изменя така:
„75а. „Официална идентификация на животните“ е маркирането на животните с уникално средство за идентификация при условията и по реда на чл. 51, ал. 5-9 и последващото въвеждане в Интегрираната информационна система на БАБХ.“
3. Създава се т. 79а:
„79а. „Ползвател” е всяко лице, което осъществява възмездно или безвъзмездно дейност в обект или инсталация, подлежащ на ветеринарномедицински контрол, който не е негова собственост.“

§ 69. Навсякъде в закона думите „държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“, „програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма“, „държавна/та профилактична програма“ и „програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ се заменят с „програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“.

Предложение на н. п. Иван Станков:
Параграф 69 отпада.
Предложението е оттеглено.

Предложение на н. п. Живко Мартинов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
Навсякъде в закона думите „трупосъбирателни площадки” да се заличат.
Комисията подкрепя по принцип предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69, който става § 94:
§ 94. В останалите текстове на закона думите „държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“, „държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните“, „държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“, „държавната профилактична програма“ и „държавната профилактична програма и мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ се заменят с „програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“, а думите „трупосъбирателни площадки” се заличават.


Преходни и заключителни разпоредби
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.

Предложение на н. п. Живко Мартинов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
Да се създаде нов § 94:
„§ 94. Предоставянето на държавна помощ по чл. 275, ал. 5 се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. Предоставянето на държавна помощ не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия.“
Комисията подкрепя предложението.

Комисията предлага да се създаде § 95:
§ 95. Предоставянето на държавна помощ по чл. 275, ал. 5 се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. Предоставянето на държавна помощ не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия.

§ 70. (1) За периода 1 януари 2016 г. – 31 декември 2018 г. БАБХ изготвя програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози и я представя на министъра на земеделието и храните за одобряване в срок до 5 дни след влизането в сила на този закон.
(2) Програмата по ал. 1 се утвърждава от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните не по-късно от 20 дни след одобрението по ал. 1 и съдържа:
1. списък на болестите, срещу които БАБХ провежда мерки за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
2. видовете животни, за които се прилагат мерките, предвидени в нея;
3. вид и схеми за прилагане на мерките по т. 1 и сроковете за тяхното изпълнение;
4. необходимите средства за нейното изпълнение.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 70, който става § 96:
§ 96. (1) В срок до 5 дни от влизането в сила на този закон БАБХ изготвя програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 1 януари 2016 г. – 31 декември 2018 г. и я представя на министъра на земеделието и храните за одобряване.
(2) Програмата по ал. 1 се одобрява от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните не по-късно от 20 дни след одобрението по ал. 1 и съдържа:
1. списък на болестите, срещу които БАБХ провежда мерки за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
2. видовете и броя животни, за които се прилагат мерките, предвидени в нея;
3. видовете мерки по т. 1, схемите за тяхното прилагане и сроковете за изпълнението им;
4. необходимите средства за нейното изпълнение.
Logged

"All truth passes through three stages.
 First, it is ridiculed.
 Second, it is violently opposed.
 Third, it is accepted as self-evident"
                         Arthur Schopenhauer
                                     /1788-1860/
KaraKitan
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 3353« Reply #18 on: February 07, 2016, 19:29:34 PM »

Комисията предлага да се създаде § 97:
§ 97. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон изпълнителният директор на БАБХ определя със заповед екипите по чл. 117, ал. 2.

§ 71. Министърът на земеделието и храните привежда в съответствие с този закон наредбите по чл. 26, ал. 2 в 6-месечен срок от влизането му в сила.

Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
Параграф 71 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 71 да бъде отхвърлен.

Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
Да се създадат нови параграфи в Преходни и заключителни разпоредби:
„§... До издаването на наредбата по чл. 139а, ал. 3, при установяване на нарушения по чл. 139 се прилага досегашния ред.“
„§... Собствениците на кучета, които са идентифицирани чрез татуировка, са длъжни в едногодишен срок от влизането в сила на този закон да ги представят на ветеринарен лекар за поставяне на микрочип.“
„§ ... В Закона за Българската агенция по безопасност на храните (обн. ДВ, бр. 8 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 38 и 102 от 2012г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г. и бр. 57 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1.   Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Областните дирекции по безопасност на храните по чл. 4, ал. 1, т. 2 са изградени съобразно административно-териториалното деление на страната и са юридически лица в структурата на БАБХ, които се ръководят от директори.“
2.   В чл. 8, ал. 2 думата „не“ се заличава.“
Комисията подкрепя по принцип предложението.

Комисията предлага да се създадат § 98 и 99:
§ 98. Собствениците на кучета, които са маркирани чрез татуировка, са длъжни в едногодишен срок от влизането в сила на този закон да ги представят на ветеринарен лекар за поставяне на микрочип.
§ 99. В Закона за Българската агенция по безопасност на храните (обн., ДВ, бр. 8 от 2011 г.; изм., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г. и бр. 57 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Областните дирекции по безопасност на храните по чл. 4, ал. 1, т. 2 са изградени съобразно административно-териториалното деление на страната и са юридически лица в структурата на БАБХ, които се ръководят от директори.“
2. В чл. 8, ал. 2 думата „не“ се заличава.
3. В чл. 13, т. 2 думите „държавната профилактична програма и списъка“ се заменят с „програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“.

Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 71а:
„§ 71а. В Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ. бр. 7 от 2013 г., изм. бр. 15 и 66 от 2013 г.) § 189 се отменя.”
Предложението е оттеглено.


Комисията предлага да се създадат § 100 -102:
§ 100. В Закона за лова и опазване на дивеча ( обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г., изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на КС на РБ от 4.07.2013 г. - бр. 62 от 2013 г.; бр. 60 от 2015 г. ) в чл. 42, ал. 3 думите „държавна профилактична програма“ се заменят с „програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“.

§ 101. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г., изм. и доп., бр. 110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54 и 84 от 2012 г., бр. 14 и 38 от 2015 г.) в чл. 83, ал. 1, т. 2 думите „ветеринарни лечебни“ се заменят с „ветеринарномедицински“.

§ 102. В Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (обн., ДВ, бр. 84 от 2007 г., изм. бр. 8 от 2011 г. и бр. 37 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 1 т. 3 се отменя.
2. В чл. 20, ал. 2, т. 9 думите „ветеринарните лечебни“ се заменят с „ветеринарномедицинските“.


§ 72. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 15 по отношение на чл. 118, ал. 2-4, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 72, който става § 103:
§ 103. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 24 по отношение на чл. 118, ал. 2 и 3, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РУМЕН ХРИСТОВ
Logged

"All truth passes through three stages.
 First, it is ridiculed.
 Second, it is violently opposed.
 Third, it is accepted as self-evident"
                         Arthur Schopenhauer
                                     /1788-1860/
KaraKitan
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 3353« Reply #19 on: February 07, 2016, 19:31:40 PM »

Текста е дълъг, но го пускам целия, тъй като касае не само отглеждането на кучета, а цялата дейност на животновъдите.
Пък сред нас доста хора са ангажирани и с такава дейност.
Logged

"All truth passes through three stages.
 First, it is ridiculed.
 Second, it is violently opposed.
 Third, it is accepted as self-evident"
                         Arthur Schopenhauer
                                     /1788-1860/
KaraKitan
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 3353« Reply #20 on: February 28, 2016, 14:52:45 PM »

Ето вече обнародваното в Държавен вестник предложение на МАКК, касаещо отпадане на таксите за кучета пазачи на селскостопански животни.  cheers

Малко история: Въпросната поправка бе предложена и дискутирана още през 2009г. на работните срещи между овчари и ловци при изработване на План за управление на вълка в България. Темата бе подета и защитавана от представители на БДОБР Семпервива, МАКК и СДП Балкани. Дискусиите продължиха и по време на обществените дискусии на Плана проведени през 2014-15г. Предложението бе одобрено от работната група по изработването на Плана и влезе в окончателния му текст внесен от СДП Балкани в МОСВ. Предстои в изпълнение на Плана институциите да направят съответните изменение в нормативните документи.
Фактически с инициираните от БАБХ промени в ЗВМД възникна възможност процеса да бъде ускорен. МАКК писмено предложи промяната и с медиаторството на проф.Станков(Зам.председател на Парламентарна комисия по Земеделие) поправката вече е факт. 


Закона за ветеринарномедицинската дейност, в сила от 19.02.2016г.
Чл. 175. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.
(2) Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

МЕЖДУНАРОДНА  АСОЦИАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ (МАКК)

ПЛОВДИВ 4000, АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ, КАТЕДРА ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ, БУЛ. МЕНДЕЛЕЕВ №12

Изх. № 01-12/ 14.12.2015г.


ДО ПРОФ. ИВАН СТАНКОВ
     ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
     ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
     43-НАРОДНО СЪБРАНИЕ


УВАЖАЕМИ ПРОФ.СТАНКОВ,
Във връзка с предстоящо разглеждане на второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, ние желаем да направим следните
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1.   в чл. 175 от ЗВМД да се добави нова т. 7 „пастирски кучета за охрана или управление на стада“.

МОТИВИ:
Предложението за включване на пастирски кучета за охрана или управление на стада към кучетата освободени от такса по Закона за местните данъци и такси е обусловено от селскостопанското работно използване на пастирските кучета. Тяхното притежание и използване не е въпрос на лукс или хоби, а е от първостепенна необходимост за животновъдите. Освобождаването от такса ще е израз на подкрепа към практикуващите трудния животновъден поминък, развиван най-често в необлагодетелствани и слабо населени райони на страната. Смятаме, че до момента пастирските кучета незаслужено не са били включени в групата на работните и служебни кучета в Чл.175, чието притежание е освободено от такса.

2.   Да се впише изключение към предложеният в Законопроекта § 29.  чл. 177, ал. 1  т. 5 и 6, отнасящо се за пастирски кучета за охрана или управление на стада. Предлагаме да се добави нова т.7 Изискването по т. 5 и 6 не се отнася за пастирски кучета за охрана или управление на стада по време на изпълнение на селскостопанските им функции.
МОТИВИ:
При работното използване на пастирските кучета за охрана или управление на стада те извършват работата си движейки се със стадото. Практически те не могат да изпълняват функциите си по управление или охрана, ако са вързани на повод. Всекидневна практика е  стадото да преминава през територията на населени места при излизане на паша или прибиране във фермата. От друга страна съществуват и практики на паша без пастир, само с пастирски кучета. Практики на свободна паша без пастир са широко разпространени в развити европейски страни като Франция, Швейцария, Италия, Великобритания, а също и в САЩ.  Свободната паша редуцира разходите по поддръжка и от там повишава конкурентността на крайния животински продукт. Във въпросните стари членки на Европейският съюз се държи строго на ветеринарно медицинската профилактика и здравословната среда, но същевременно се прави и всичко възможно за да се улеснява и оптимизира икономически животновъдната практика. Нека възприемем добрият практически опит на тези страни и не създаваме норми, които излишно и допълнително натоварват практикуването на пасищно животновъдство в България. 
„Международна Асоциация Каракачанско куче” е против приемане на неприложими или прекалено рестриктивни мерки в нормативната уредба касаеща животновъдната практика. Смятаме, че поправките в закона трябва да доведат до неговото оптимизиране и улесняване на прилагането му от всички заинтересувани страни – фермер, ветеринарен лекар и контролен орган.


С уважение
                                 Зооинж.Венелин Динчев
                                 Председател на „Международна Асоциация Каракачанско куче”

Logged

"All truth passes through three stages.
 First, it is ridiculed.
 Second, it is violently opposed.
 Third, it is accepted as self-evident"
                         Arthur Schopenhauer
                                     /1788-1860/
KaraKitan
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 3353« Reply #21 on: October 29, 2020, 04:18:29 AM »

МАКК отнова е обществено активна, когато предложени от правителството законодателни промени засягат пряко Каракачанското куче и неговите собственици.

МАКК е сред организациите подали писмено позиции срещу скандалния проектозакон за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча(ЗЛОД). Вносителите на проектозакона уж благовидно мотивираха идеята си за разрешаване на забранени и неселективни методи за лов/убиване/изтребление като борба с Африканската чума по свинете.
Благодарение на активната гражданска позиция на мнозина, промените вече са оттеглени. Цитирам думите на Тома Белев, един от инициаторите на кампанията срещу скандалните промени.

Тома Белев, 27.10.2020
Quote
"След депозирани над 1500 становища и общи позиции на природозащитници, ловци и защитници на животните държавата изтегли скандалния проектозакон за изменение на закона за лова. Тези изменения бяха подготвени под силен лобираш натиск на промишлените свиневъди и целяха повсеместно унищожаване на дивата свиня без подбор на средствата. Предложенията нарушаваха Директивата за местообитанията, Бернската конвенция и ловните традиции у нас.
Когато сме активни сме силни
Благодаря на всички изпратили становища.
"Ето и текста на позицията на МАКК изпратена и входирана в Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)към МЗХГ:

Quote
МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ  (МАКК)
4000 Пловдив, бул. „Менделеев“ № 12, e-mail: makk.office@gmail.com
Изх.№ 01-10-19/19.10.2020г.

СТАНОВИЩЕ
Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча


Уважаеми Госпожи и Господа,
 
В указаният от Вас срок за обществени консултации до 19.10.2020 относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча внасям това свое становище, с което възразяваме срещу:
 
•   Разпоредбите, които под предлог да се ограничи разпространението на Африканската чума по свинете дават право на всички служители на МЗХГ, МВР и МО да ловуват във всички райони. Като това право не бива да се отнася за служители, които не са придобили право на лов, както и извън служебните им задължения.
•   Разпоредбите, които позволяват на тези служители да използват методи и средства за ловуване, включени в забраните по чл. 65, включително методи за неселективно ловуване като отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви.

Използването  на тези неселективни уреди, методи и средства категорично ще доведе до:
•   Загиване на домашни животни пасящи в района. Включително от редки и застрашени български местни породи;
•   Убиване на работещи Каракачански кучета, охранващи стадата от домашни животни;
•   Отравяне на средата на обитаване на диви и домашни животни;
•   Унищожаване на екземпляри от защитени видове посочени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие;
•   Унищожаване на екземпляри от видове от приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие, без съответното писмено разрешение  по чл. 45 от ЗБР;
•   Застрашаване на човешкото здраве и живот.

Извън недопустимия риск за човешкото здраве и живот, този текст ще доведе до нарушаване разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. България ще бъде принудена да плати и за възстановителни мерки вследствие прилагане на Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета  от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, които не са оценени в доклада за предварителна оценка на законопроекта. 
 
В заключение искаме да подчертаем категорично, че считаме легитимирането на използването на отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви в ловни дейности за недопустимо, застрашаващо човешкия живот, живота на домашни животни, видове от дивата природа  и нарушаващо националното и европейско право.
 
Молим за входящ номер за настоящото становище.
 
С уважение: зооинж.Венелин Динчев,  Председател на МАКК

Logged

"All truth passes through three stages.
 First, it is ridiculed.
 Second, it is violently opposed.
 Third, it is accepted as self-evident"
                         Arthur Schopenhauer
                                     /1788-1860/
Pages: 1 [2]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM